NintendoWIFI.com에서는 WIFI 유저들의 접속상황을 실시간으로 집계해주고 있다.

    
         가장 많이 플레이한 사용자 랭킹                 시간단위 평균 로그인 횟수


                                            접속자 통계

닌텐도 WIFI 서비스가 대단하니 해도, 규모는 우리나라 중박게임에도 못 미친다는 것을 알 수 있다.

사이트 바로가기
AND